Natuurherstel Schoorlse Duinen

Vraag en antwoord

Hieronder vind je een aantal antwoorden op vragen over het natuurherstel in de Schoorlse Duinen. Heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Waarom zijn herstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen nodig?

Na een periode van herstel na de branden (2009-2011) staan we voor de opgave de Schoorlse Duinen weer op een natuurlijke manier te laten functioneren. Doel is de biodiversiteit te bevorderen zodat zeldzame planten- en diersoorten terugkeren en behouden blijven. Dit komt overeen met de doelstellingen uit het Natura 2000 beheerplan.

2. Waarom gaat de natuur achteruit in de Schoorlse Duinen?

Door het ontbreken van de invloed van wind is de dynamiek verdwenen. Daarnaast zorgt verdroging voor het droogvallen van natte duinvalleien. Bijzondere planten- en diersoorten gaan hierdoor verloren.

3. Hoe is dit probleem ontstaan?

Ruim honderd jaar geleden bestonden de Schoorlse Duinen vooral uit stuivend zand. Om de nabije dorpen te beschermen, is het duin beplant met dennenbomen en helmgras. Niet alleen bij de dorpen, maar tot aan de kust staan dichte bossen met hoge bomen die de wind landinwaarts tegen houden. De dennen hebben er mede voor gezorgd dat het grondwaterpeil met circa 1 meter is gedaald. Natte duinvalleien verdwenen, met de bijhorende planten.

4. Waarom is juist hier herstel nodig?

De Schoorlse Duinen is een door Europa beschermd natuurgebied. Het is een van de weinige plekken waar we de oorspronkelijke duinnatuur nog kunnen herstellen. Dit komt door de unieke omstandigheden: een groot aaneengesloten gebied van ruim 1800 ha op de overgang tussen kalkrijke duinen en kalkarme duinen.

5. Wat gaat Staatsbosbeheer doen om de natuur te herstellen?

Het gaat in hoofdlijnen om de volgende drie zaken:

  • We maken meer ruimte voor open duin. Hiervoor halen we zo’n 2 procent van het bos in de eerste duinenrij weg. Heide en andere planten kunnen zich daardoor volop ontwikkelen. Dit trekt weer allerlei vogels en insecten aan die we graag terugzien.
  • Het bos dat de dorpen tegen stuifzand beschermt, blijft. We geven hier loofbomen meer de ruimte, want die zorgen voor een veilig, gevarieerd en natuurlijk bos.
  • De voorste rij duinen mogen weer in beweging komen. Op plekken maken we stuifkuilen zodat duinen weer kunnen stuiven.

6. Hoeveel bos moet er verdwijnen?

In de 1e fase (2016-2022) gaat het om 2% van het totale oppervlakte aan bos in de Schoorlse Duinen. Dit zijn delen van het (niet door bosbranden getroffen) Dr. van Steijn bos en het Leeuwenkuilbos.

7. Welke andere natuurherstelmaatregelen neemt Staatsbosbeheer?

Andere natuurherstelmaatregelen zijn o.a. het graven van stuifkuilen, plaggen, chopperen en het omvormen van naaldbos naar gemengd bos. De werkzaamheden vinden verspreid over een periode van 18 jaar plaats.

8. Wanneer gaan de werkzaamheden van start?

De planning is om in het najaar van 2018 aan de slag te gaan met de eerste maatregelen, zoals de kap van een aantal westelijk gelegen bosjes (Bosje van Steijn en Leeuwenkuilbos) en het chopperen van delen heide.

9. Hoe lang gaan de werkzaamheden duren?

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats in drie perioden van zes jaar. De eerste periode loopt  van 2016 tot 2022. Na de eerste periode vindt monitoring en evaluatie plaats, die mogelijk invloed hebben op de daarop volgende perioden.

10. Hoe blijf ik op de hoogte van de werkzaamheden?

Lees het boswachtersblog of meld je aan voor de nieuwsbrief.