Natuurherstel Schoorlse Duinen

Natuurherstel Schoorlse Duinen

De Schoorlse Duinen zijn uniek. Het zijn de hoogste en (bijna) breedste duinen van ons land. Het is ook een van de weinige plekken waar we de oorspronkelijke dynamische duinnatuur nog kunnen herstellen. Dit komt door de unieke omstandigheden: een groot aaneengesloten gebied van ruim 1800 hectare op de overgang tussen kalkrijke duinen en kalkarme duinen. Daarbij hoort een grote variatie aan bijzondere planten en dieren.

Veerkrachtige duinen

Staatsbosbeheer voert de komende jaren herstelmaatregelen uit in de Schoorlse Duinen. Herstel van het duinsysteem is hard nodig om de voor de duinen kenmerkende soorten te behouden en terug te laten keren. Daarvoor is het nodig om de natuurlijke invloed van wind te laten terugkeren en weerstand te bieden aan verdroging. Met als uiteindelijk resultaat: een gezond en veerkrachtig duinsysteem.

Partners

Staatsbosbeheer werkt voor het herstel van de Schoorlse Duinen nauw samen met de provincie Noord-Holland en gemeente Bergen.

Provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de realisatie van de Natura 2000 doelstellingen. De provincie is opdrachtgever en financiert de herstelmaatregelen waarmee het overschot aan stikstof wordt verwijderd en de natuurlijke dynamiek wordt hersteld. Kijk op de website van provincie Noord-Holland voor meer informatie over Stikstof en Natura 2000.

Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van de Schoorlse Duinen en staat aan de lat voor de uitvoering van de herstelmaatregelen. Waar mogelijk betrekken wij de omgeving bij de voorbereiding en uitvoering van de herstelmaatregelen, onder andere via het Platform Schoorlse Duinen.

Cookie-instellingen