Natuurherstel Schoorlse Duinen

Open gesprek over herstelwerkzaamheden Schoorlse Duinen

09-10-2018 3259 keer bekeken 0 reacties

Afgelopen vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober organiseerden de provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer Duindialogen over de natuurherstelmaatregelen in de Schoorlse Duinen. De deelnemers hadden veel waardering voor de manier waarop zij in een open en ontspannen sfeer het gesprek konden aangaan.

Kritische vragen over de noodzaak en omvang van het kappen van bomen werden uitgebreid beantwoord. Ook werd ingegaan op de zorgen over zandverstuiving en de grondwaterstand.

Deze winter verwijdert Staatsbosbeheer dennenbomen in delen van het niet verbrande Dr. van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos. Er ontstaat zo meer ruimte voor open duinen waardoor de invloed van wind op het landschap kan terugkeren. Daarnaast wordt op plekken in de heide de bovenste humuslaag weggehaald zodat de heide zich kan ‘verjongen’. De maatregelen zijn nodig om bijzondere planten- en diersoorten te behouden of terug te laten keren in het duingebied .

Open duinen
Hans Wondergem, ecoloog bij Staatsbosbeheer, benadrukte het belang van de invloed van de zuidwesten wind voor de Schoorlse Duinen. Dennenbomen aan de kust houden de wind nu tegen. Het gebied groeit daardoor landinwaarts dicht en op termijn ontstaat er een groot dennenbos. Door de dennen op de genoemde plekken weg te halen, ontstaan er meer open duinen waar de wind de dynamiek terugbrengt. De afwisseling van stuivende duinen en vochtige duinvalleien zorgen voor unieke omstandigheden waarvan veel bijzondere planten- en diersoorten profiteren.

Bos dat blijft
In het overige bos werkt Staatsbosbeheer toe naar een meer gemengd bos. Dat betekent dat er ruimte wordt gemaakt zodat loofbomen meer kans krijgen zich te ontwikkelen. Loofbomen zorgen voor meer variatie in planten en dieren en maken het bos minder kwetsbaar voor ziekten en calamiteiten zoals brand. Op 15 oktober starten deze reguliere beheerwerkzaamheden in het middendeel van de Schoorlse Duinen. In het deel dat is aanwezen als natuurreservaat laat Staatsbosbeheer de natuur volledig zijn gang gaan. Andere plekken worden aangewezen als cultuurhistorisch bos. Op deze plekken blijven de dennen staan en vindt alleen regulier onderhoud plaats.

Verjonging van de heide
Ook kregen de aanwezigen uitleg over het chopperen van de delen van de heide, dat deze winter plaatsvindt. Bij chopperen wordt gemaaid en de bovenste humusrijke bodemlaag afgevoerd. Dit gebeurt vooral op plekken waar kraaiheide te veel domineert. Omdat mineralen en fosfaat in de bodem achter blijven, kan de struikheide zich weer herstellen. Ook bijzondere korst- en bladmossen profiteren van deze werkzaamheden. Deze soorten trekken vervolgens weer allerlei bijzondere insectensoorten aan.

Overlast
Zorgen werden er ook geuit over de gevolgen van zandverstuiving voor de omgeving en de invloed van de maatregelen op de waterstand. De wind brengt het zand inderdaad verder het gebied in, maar slaat neer in de open ruimte voor het bos. Bewoners krijgen geen ‘zand in de dakgoot’. De huidige recreatievoorzieningen blijven in stand. Daarom worden maatregelen getroffen, mochten fietspaden en bankjes onderstuiven. Ook op de waterstand mogen de herstelmaatregelen geen negatieve invloed hebben. Staatsbosbeheer laat dit in samenwerking met de gemeente, hoogheemraadschap en PWN onderzoeken.

Garanties
Hoe groot is de kans dat het gewenste natuurherstel daadwerkelijk wordt bereikt vroegen enkelen zich af. Staatsbosbeheer benadrukte dat met het uitvoeren van de maatregelen condities worden gecreëerd voor een gezond en robuust duinsysteem waarin de kenmerkende duinsoorten zich kunnen herstellen. Ervaringen op andere plekken in Nederland, zoals bijvoorbeeld Texel, met een vergelijkbare kalkarme ondergrond, geven positieve resultaten. ‘Alhoewel het tientallen jaren kan duren voordat de gewenste situatie wordt bereikt, verwachten we na enkele jaren al plekken te zien waar de natuur weer op gang komt’, aldus Hans Wondergem.

Gezien de positieve reacties op deze vorm van communicatie, overweegt Staatsbosbeheer voor aanvang van de daadwerkelijke werkzaamheden weer Duindialogen te organiseren. De data vindt u te zijner tijd op deze website

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen