Natuurherstel Schoorlse Duinen

Bomenkap Dr. van Steijnbos

Vragen en antwoorden bomenkap (delen van het) Dr. van Steijnbos najaar 2020

Het Dr. Van Steijnbos is in het najaar van 2020 gekapt. De onderstaande vragen en antwoorden zijn daarom verouderd en ter achtergrond-informatie met betrekking tot de kap. 

1. Waarom wordt een deel van het Dr. Van Steijnbos gekapt?
De dennenbomen worden verwijderd om open ruimte te creëren zodat de wind weer vrij spel heeft. Doel is de dynamiek in de duinen te bevorderen zodat zeldzame planten- en diersoorten behouden blijven en weer kunnen terugkeren. Op de plek waar we dennenbomen verwijderen komt duingrasland terug. Dit is een open duinlandschap met hier en daar een plek waar zand kan verstuiven. Bijzondere planten- en diersoorten zullen hiervan profiteren. Totaal wordt 7,6 ha, dat is o,8 % van de totale oppervlakte aan bos, verwijderd.

2. Welke soorten profiteren van de bomenkap in delen van het Dr van Steijnbos? En welke soorten verdwijnen?
Soorten als duinviooltje, parnassia, de zandhagedis en tapuit. Bepaalde soorten paddenstoelen en de dennenorchis die nu in het Dr. Van Steijnbos zijn te vinden zullen op deze plek verdwijnen, maar die zijn er op vele andere plekken in de Schoorlse Duinen te vinden.

3. Hoe wordt voorkomen dat het fietspad straks onderstuift met zand?
Het wordt straks duingrasland met hier en daar open plekken waar de wind vrij spel kan hebben en zorgt voor plaatselijke zandverstuiving. De stobben worden gefreesd (tot 5 cm in de bodem), maar de wortels blijven in de grond zitten. Hiermee wordt grootschalige verstuiving voorkomen, omdat de wortels het zand vasthouden. Daarnaast blijft in het Noordelijk deel van het Dr van Steijnbos het duinbos (eiken en berken met onder begroeiing) langs het fietspad staan. Dit bos is spontaan ontstaan en kan daar zijn eigen gang gaan. Overigens is de verwachting dat dit bos op de lange termijn vanzelf verdwijnt onder invloed van de wind.

4. Hoeveel tijd nemen de werkzaamheden in beslag?
Het verwijderen van het bovengrondse deel (bomen en struiken) duurt 6-8 weken en is voor de start van het broedseizoen in 2021 afgerond. De zaagwerkzaamheden waren medio december klaar. Het versnipperen van tak- en tophout gaat nog door tot medio januari. De verwachting is dat het gebied weer rond 1 februari 2021 volledig is open gesteld voor alle bezoekers. Het verwijderen van de stobben uit de bodem en de bovenste strooisellaag vindt in het najaar van 2021 plaats en duurt circa 10 weken. Uiteraard zijn we hier ook afhankelijk van het weer.

5. Waaruit bestaan de voorbereidingen?
In de voorbereiding hebben de volgende onderzoeken plaatsgevonden:
-Bureauonderzoek archeologie (RAAP, 2018)
-Plan van aanpak archeologie t.b.v. uitvoering (RAAP, 2019)
-OCE (Onderzoek Conventionale Explosieven)-bureauonderzoek (T&A survey, 2015/2016)
-Ecologisch maatregelenplan fase 1 (waaronder de bosomvorming valt) (Van der Goes en Groot, 2018)
-Natuurtoets t.b.v. maatregelenplan fase 1 (Van der Goes en Groot, 2018)
-Aanvullend vleermuisonderzoek (advies uit natuurtoets, Van der Goes en Groot, 2018)
-Aanvullend vleermuisonderzoek (Van der Goes en Groot, november 2020)
-Notitie Dennenorchis (Wondergem, 2018)
De resultaten van de onderzoeken zijn meegenomen bij de voorbereiding en invulling van de werkzaamheden. De rapporten zijn op aanvraag beschikbaar. Stuur uw vraag naar: natuurherstelschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl

6. Waar gaat het hout naartoe en wat wordt er van gemaakt?
De gezaagde boomstammen zijn vervoerd naar de houtverwerkende industrie in Nederland en België. Het hout wordt verwerkt tot onder andere plaatmateriaal, kisten en pallets. De verdeling voor deze houtoogst  van toaal 1140 m3 is:
OSB – plaatmateriaal (BEL): 615 m3 (54%)
Kisten en pallets (NED): 525 m3 (46%)
De bedrijven die het hout bewerken zijn gecertificeerd.

7. Gaat er ook hout uit de Schoorlse Duinen naar biocentrales?
Het tak- en tophout gaat naar de biocentrale in Purmerend. Het ligt tot medio januari op stapels in het gebied en wordt daarna versnipperd en weggereden. Staatsbosbeheer levert alleen tak- en tophout aan warmtekrachtcentrales die 100 procent op biogrondstoffen draaien. We leveren nooit biogrondstoffen als bijstook in kolencentrales. Periodiek wordt getoetst of Staatsbosbeheer nog steeds aan de FSC-regels voldoet. De houtsnippers worden indien mogelijk direct na de werkzaamheden het gebied uit gereden. 

8. Kan ik open haard hout krijgen uit de Schoorlse Duinen?
Staatsbosbeheer vindt het in het kader van het Klimaatakkoord niet langer gepast om het gebruik van haardhout actief te promoten en te stimuleren. We proberen juist hout zo hoogwaardig mogelijk toe te passen en zo lang mogelijk in de keten te houden. Kijk voor meer informatie op www.haardhout.nl

9. Wat wordt er gedaan met de opbrengsten van het hout?
De houtopbrengsten komen ten goede aan het beheer van het gebied en worden gebruikt om de kosten zoveel mogelijk te dekken.

10. Wordt het gekapte bos gecompenseerd?
In de Nationale Bossenstrategie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is als doel opgenomen dat boskap in het kader van natuurherstel wordt gecompenseerd. De provincie Noord-Holland werkt deze ambitie verder uit met de natuurbeheerders. De oppervlakte bos die verdwijnt wordt in de provincie Noord-Holland gecompenseerd. Dat zal gebeuren in natuurgebied de Groote Vliet, bij Medemblik. Naar verwachting wordt hier eind 2021 bijna 10 hectare nieuw bos aangeplant. De gemeente Bergen wil het gekapte bos ook binnen de gemeentegrenzen compenseren. De provincie gaat in gesprek met de gemeente Bergen over het vinden van een geschikte locatie.

14. Zijn dit de laatste werkzaamheden in de Schoorlse Duinen?
Nee. De werkzaamheden vinden verspreid over een periode van 18 jaar plaats, in drie perioden van 6 jaar. Het natuurherstelproject is gestart in 2016 en in 2022 eindigt dus de eerst periode. Tijdens en na elke periode vindt onder leiding van de provincie Noord-Holland monitoring en evaluatie plaats. Op basis van de resultaten wordt nagegaan welke maatregelen nodig zijn voor verder herstel van het gebied.

15. Hoe vindt monitoring plaats?
Monitoring in het gebied vindt plaats volgens de Natura 2000-systematiek. Daarbij wordt zowel gekeken naar de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in het gebied. Aanvullend vindt monitoring plaats rond het Dr. Van Steijnbos naar paddenstoelen en vlindersoorten. Ook wordt de grondwaterstand in het gebied gemonitord en de mate van zandverstuiving.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.