Natuurherstel Schoorlse Duinen

Start afrondende werkzaamheden in Dr. Van Steijnbos

20-09-2021 956 keer bekeken

Staatsbosbeheer start op 4 oktober met de afrondende werkzaamheden na de kap van het Dr. van Steijnbos. In het najaar van 2020 is 7,6 hectare van het Dr. Van Steijnbos gekapt. Destijds konden niet meer alle vervolgwerkzaamheden worden uitgevoerd wegens het naderende broedseizoen.

De werkzaamheden die dit najaar starten, bestaan uit het frezen van een deel van de stobben en het deels verwijderen van de strooisellaag. De werkzaamheden nemen zo’n 10 weken in beslag en zijn naar verwachting voor de start van de kerstvakantie afgerond. Bezoekers kunnen hinder ondervinden omdat routes tijdelijk worden afgesloten.

Natura 2000 natuurherstel
In het najaar van 2020 werd een deel van het Dr. van Steynbos gekapt als natuurherstelmaatregel om meer open ruimte te creëren in het gebied. Het doel is de dynamiek van de wind in de duinen te bevorderen, zodat zeldzame duinplanten en diersoorten behouden blijven en weer kunnen terugkeren. De afrondende werkzaamheden die dit najaar uitgevoerd worden, zijn gericht op het creëren van een goede basis voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Het gekapte deel van het bos vormt zich zelf geleidelijk om tot duingrasland, een mozaïek van grassen, bloemen en open, zandige plekjes.

Hinder voor bezoekers
Tijdens de werkzaamheden zal de ruiterroute die door het werkgebied loopt, worden afgesloten en omgeleid. Na enkele weken, tijdens de afvoer van de strooisellaag, zullen ook de Dr. Van Steijnweg en enkele wandelroutes worden afgesloten en omgeleid. Dit wordt aangegeven in het veld. De MTB-route blijft geopend.

Werkzaamheden in het veld
Voor een deel van het gebied kiest Staatsbosbeheer ervoor om niet meer grootschalig in te grijpen, omdat de uitgangssituatie al gunstig is. Alleen de opslag van dennetjes en Amerikaanse vogelkers wordt daar handmatig verwijderd en de bij de kap gebruikte werkpaden worden geëffend.

In het overige deel is de strooisellaag dikker en gaan we deze verwijderen. In dat gebied worden eerst de stobben gefreesd tot 5 cm in de bodem. Daarna wordt de strooisellaag met een kraan verwijderd en afgevoerd uit het gebied. Doordat de wortelstelsels van de gekapte dennen blijven zitten voorkomen we dat er grootschalige zandverstuiving optreedt.

Excursie
Staatsbosbeheer zal tijdens de werkzaamheden een excursie organiseren om een toelichting te geven op de werkzaamheden, voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.

Vervolg natuurherstelproject
De kap van het Dr. Van Steijnbos is een onderdeel van de natuurherstelmaatregelen zoals vastgelegd in het Natura 2000-beheerplan van de provincie Noord-Holland. De maatregelen verdeeld over drie perioden van 6 jaar. De eerste periode loopt van 2016 tot 2022 en bevatte onder andere de kap van het Dr van Steynbos. Tijdens en na elke periode vindt onder leiding van de provincie Noord-Holland monitoring en evaluatie plaats. Op basis van de resultaten wordt nagegaan welke maatregelen nodig zijn voor verder herstel van het gebied.
 

Cookie-instellingen